Uutiskirjeen tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Pihla uutiskirjerekisterin tietosuojaseloste. Pihla käsittelee henkilötietoja soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

Päivitetty 21.12.2023

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Pihla Group Oy (Y-tunnus 1882624-9)

Osoite: Äyritie 16, 01510 Vantaa

Puhelin: 0800 184484

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa ja tietosuojavastaava

Sähköpostiosoite: tietosuoja@pihla.fi

3. Rekisterin nimi

Uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Uutiskirjeen toimittaminen. Käsittelyn oikeusperusteena rekisteröidyn suostumus, oikeutettu etu. 

5. Rekisterin tietosisältö

Uutiskirjeen vastaanottajan nimi, sähköpostiosoite, yritys.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyltä itseltään uutiskirjetilauksen yhteydessä, sekä kumppaneiden tietoja myös muilta rekistereiden pitäjiltä. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Liiketoiminnan kannalta tarpeellisia henkilötietoja voidaan luovuttaa Pihla Group:n yhtiöiden välillä, sekä alihankkijalle uutiskirjeen lähettämistä varten. Mikäli henkilötietoja siirretään, henkilötietojen vastaanottaja/käsittelijä sitoutuu noudattamaan henkilötietojen käsittelyn ehtoja kuten rekisterinpitäjä. 

Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaiselle, mikäli siihen on lakisääteinen peruste. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Uutiskirjeiden lähettämisessä käytetään Yhdysvaltalaista ActiveCampaign-sähköpostipalvelua, jolloin uutiskirjeen tilaajan henkilötietoja voi siirtyä EU:n/ETA:n ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. ActiveCampaign noudattaa EU-U.S Tietosuojakehyksen periaatteita. Lisätietoja ActiveCampaignin ”Privacy policy”-dokumentista osoitteesta https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa

B Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

10. Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
  • Oikeus saada tutustua henkilötietoihinsa
  • Oikeus pyytää oikaisemaan virheelliset tai puutteeliset henkilötietonsa.
  • Oikeus pyytää poistamaan henkilötietonsa (oikeus tulla unodetuksi).
  • Oikeus peruuttaa suostumus johon käsittely perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
  • Oikeus pyytää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.
  • rajoitukseen.
  • Oikeus henkilötietojensa siirrettävyyteen.
  • Rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella suostumuksellaan

Uutiskirjeen peruuttamisen voi tehdä milloin tahansa uutiskirjeestä.

Oikeuksiin liittyvä pyyntö:

  • Rekisteröidyn henkilökohtainen pyyntö yhteystietoineen osoitetaan kohdan 2 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvovalle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

11. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin

12. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan 36 kk kuluessa niiden kirjaamisesta tai kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista perustetta.